" Benne van a Házirendbe, hogy..."

…sokszor hivatkozunk rá és általában ingerült hangulatban, de a “LépcsőháziSzonda” felmérése alapján egyértelművé vált, hogy a tulajdonosok 99%-a (beleértve engem is) soha nem szánt időt a Társasház Házirendjének elolvasására.

Tudom-tudom, hosszú és száraz!
Azt remélem, ha így együtt olvassuk talán könnyedebb és értelmezhetőbb olvasmány lesz, ezért vettem a bátorságot és lazítottam rajta!
A beage mezőben található írások a szigorúan vett házirend szövege. Akinek nem tetszenek az általam megfogalmazott kék mezők tartalma a jobb felső sarkukban lévő x-el bezárhatja őket. 

A Házirend a fővárosi és helyi önkormányzati idevonatkozó rendeletek alapján 2017 novemberében készült. Azóta ennél frissebb a közgyűlésen nem került megszavazásra. A Házirendben foglaltak a tulajdoni formától függetlenül kiterjednek mindazokra a személyekre, akik a lakótelepet állandó vagy ideiglenes jelleggel használják. Későbbiekben nevezzük: “lakó”-nak.

A TÁRSASHÁZ RENDJE:

A társasház egész területén a napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, más nyugalmát zavaró magatartástól, hangoskodástól. A televízió,  rádió, videó és egyéb készülékek, berendezések, háztartási gépek csak mások nyugalmának zavarása nélkül működtethetők.

Zajt okozó és egyéb gépeket használni,  zajjal járó építési, szerelési munkát végezni munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között,  szombaton 9:00 és 13:00 között szabad. Vasárnap és ünnepnap Szigorúan tilos!
Ezen kívüli zajjal járó munkavégzés 12:00 és 14:00 között Szigorúan tilos.  Ez a rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási vagy életveszély elhárítására irányuló munkavégzéseket.

Ének és zenei gyakorlása,  oktatása munkanapokon 8:00 és 18:00 között folytatható. Vasárnap és ünnepnapokon az ének és zene oktatási tevékenység nem gyakorolható.

Az épület kapuját zárva kell tartani.  kulccsal valamennyi tulajdonostársak el kell látni.  a kaputelefon útján a bejutás biztosított. idegent az épületbe ingatlanod beengedni tilos és rossz szándékot feltételezhető esetben a rendőrséget értesíteni kell a 112 ingyenes számon.

A TISZTASÁG BIZTOSÍTÁSA

A társasház területének általános tisztán tartásról vállalkozó bevonásával a közös képviselő gondoskodik. Ehhez, nagy-, vagy speciális takarítás esetén más vállalkozót is bevonhat. Az ingatlanhoz tartozó közterület takarításáról is gondoskodni kell. A tulajdonos, bérlő és albérlő, ideiglenes lakáshasználó köteles lakása belsejét és a közvetlenül csatlakozó folyosó lépcső szakaszt tisztán tartani,  szennyezéstől óvni, szükség esetén féregteleníteni. A porzsák tartalmát a háztartási hulladékkal azonos módon kell eltávolítani. A tisztítással okozott vagy egyéb módon keletkezett ( pl.: elejtett üveg, tojás, …stb)  szennyeződést az okozónak haladéktalanul el kell távolítania.

Az épületből tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos. A növények elhelyezése és ápolása során is figyelembe kell venni az élet-  és Vagyonvédelmi szempontokat valamint mások jogos érdekeit.

Ha valamilyen anyag szállítása vagy lerakása a társasház területén szennyeződéssel jár az a személy akinek érdekében a szállítás történt, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni.

Rovar-  vagy rágcsáló fertőzés esetén a közös tulajdonú területeken a mentesítési munkákat az intézőbizottság a közös költség terhére haladéktalanul köteles  elvégeztetni.

Ha az ilyen munka elvégzésének szükségessége külön tulajdonban álló helyiségben merül fel a tulajdonos köteles a munka elvégeztetéséről gondoskodni, de az eredményesség biztosítása érdekében oly módon,  hogy valamennyi tulajdonos szervezetten, az intézőbizottság által megadott időpontban köteles az irtást elvégeztetni.

ÁLLAGVÉDELEM

 A társasház állagának megóvása érdekében A tulajdonosok és más használó személyek (bérlők, albérlők, ideiglenes lakáshasználók) kötelesek a lakásokat és a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, az ingatlan közös tulajdonban álló részeit a közös tulajdonban álló berendezéseket és tartozékokat (pl.: szellőztető,  kaputelefon berendezés, mágneszárak, központi antenna …stb.) a rendeltetésüknek megfelelően, a környezet sérelme nélkül, gazdaságosan és gondosan használni.

 Az intézőbizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a tűzvédelmi, köztisztasági, egészségügyi,  balesetvédelmi rendelkezésekben megjelölt berendezési és felszerelési tárgyak használatra alkalmas,  szükség esetén az illetékes hatóság által minősített állapotban, folyamatosan rendelkezésre álljanak.

 Az intézőbizottság gondoskodik arról hogy a tulajdonosok ( használók, bérlők, albérlők) a társasház területén végzendő felújítási vagy karbantartási munka megkezdésének időpontjáról,  várható időtartamáról, közműszolgáltatások kimaradásáról, annak várható időtartamáról a munkavégzést megelőzően legalább 15 nappal hirdetmény útján értesítést kapjanak. Azonnali beavatkozást igénylő munka esetén legkésőbb a munka megkezdésével egy időben kell a munkavégzés várható időtartamának megjelölésével a hirdetményt kifüggeszteni.

 A tulajdonosoknak a társasház állagára, állapotára vonatkozó, írásban benyújtott észrevételeit,  javaslatait az intézőbizottságnak legkésőbb 15 napon belül meg kell válaszolnia.  Kivételt képeznek az azonnali beavatkozást igénylő munkák, amelyeket a tulajdonos ( használó,  bérlő, albérlő) szóban is bejelenthet és amelyről a közös képviselőnek azonnal intézkednie kell .

 Ha az intézőbizottság a munka sürgős elvégzésének szükségességével nem ért egyet,  erről szóban azonnal, 24 órán belül pedig írásban is tájékoztatnia kell bejelentő tulajdonost ( használót,  bérlőt).

  A közös használatra szolgáló területeket csak rendeltetésüknek  megfelelően használhatók.  A tárolókban a közművek szerelvényeihez a hozzáférést mindenkor biztosítani kell.

 Mivel a társasház területének,  épületének tetőzete, homlokzata, falfelülete közös tulajdonban lévő terület,  itt mindennemű hirdető- berendezést ( pl.: táblát, fényreklámot ),  díszkivilágítása szolgáló berendezést, kirakatszekrényt, légkondicionáló berendezés kültéri egységét csak a közgyűlés jóváhagyását követően szabad felszereltetni.

 Amennyiben a közös tulajdoni falfelületekre elhelyezendő cégtábla, reklámtábla, vitrin, …stb. mérete a tulajdonostárs közös tulajdoni illetékességének számított mértékét meghaladja annak elhelyezéséért  a tulajdonos havi rendszerességgel fizetendő Többlethasználati Díjat köteles megfizetni. A Többlethasználati Díj  mértékét a közgyűlés állapítja meg. Abban az esetben, ha a fenti tárgyak elhelyezését nem tulajdonostárs igényli, vele a közös képviselő a közgyűlés jóváhagyása alapján a közgyűlés által megállapítandó bérleti díjat tartalmazó bérleti szerződést köt.

 A közös tulajdonban lévő épületrészek közötti közlekedést akadályozni vagy bármilyen módon elzárni nem szabad. Csak az intézőbizottsággal történő előzetes egyeztetés alapján szabad a közös tulajdoni részeket ingóságok tárolására időlegesen igénybe venni.

 A közös tulajdonú helyiségekben egyeztetés nélkül vagy a megállapodás szerinti időn túl tárolt ingóságokat az intézőbizottság jogosult előzetes felszólítás nélkül felelős őrzésbe venni és eltávolítani. Ennek  felmerülő költsége a költségek a vagyontárgyak tulajdonosát terhelik.

A gyermekek házirendet sértő magatartásért és az általuk okozott károkért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a gondozójuk,  kivételes esetben maga a károkozó felel.

ÁLLATTARTÁS:

Állatot ( kutyát, macskát, madarat, hüllőt és egyéb állatot), nem szabad úgy tartani vagy etetni,  hogy az mások lakását, közös tulajdonhoz tartozó területet vagy bármilyen épületrészt szennyezzen.

 A közös használatra szolgáló területen állatot tartani,  valamint etetni nem szabad.

 Az állat által okozott szennyeződést tulajdonosa, gondozója haladéktalanul köteles feltakarítani.

 Ugyancsak tilos kóbor állatot,  valamint madarat az épületbe szoktatni.

 Az állattartók kötelesek a rájuk vonatkozó kulturált állattartás és törvényben előírt jogszabályokat betartani.
Különösképpen a:
A lakásban csak olyan állat tartható, amelynek az életfeltételei – figyelemmel az állat fajára, fajtájára,  élettani szükségleteire – az adott körülmények között biztosítható. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
Egy lakásba csak egy nagy testű kutya tartható.

 Az állattartó köteles állatának állatorvosi ellátásáról rendszeresen gondoskodni.

 Elpusztult állat tetemét a társasház területén elásni, vagy szemétgyűjtőben a -fertőzés veszélye miatt- elhelyezni nem szabad. A tetem elszállításáról az állattartó saját költségén köteles gondoskodni.

 Ebet a külön tulajdonú helyiségekből,  csak pórázon vezetve szabad kiengedni. a jogszabály által veszélyesnek minősülő vagy veszélyesnek minősített ebet – különösen pitbull terrier és keverékei –  a társasházban tartani, annak területére behozni is tilos.

Kivételt képeznek a szakhatóság által a jogszabály szerinti egyedi azonosítóval ellátott,  ivartalanított egyedek, melyből háztartásonként egy egyed tartható.

A Polgári Törvénykönyv szerint, az állattartó felel azért a kárért amelyet az állat -bizonyítottan- másnak okozott.

Állat csak a mindenkori érvényes állatvédelmi törvény és a helyi rendeletek  előírásai szerint tartható a lakásokban.
Tilos az állatok közös használatú helyiségeiben való tartása, kóbor állat vagy madár épületbe szoktatása. Az állatok által okozott szennyeződést az állat tulajdonosa, gazdája, gondozója…stb haladéktalanul eltakarítani. Tilos madarat úgy tartani, hogy az mások erkélyét, ablakpárkányát vagy az épület egyéb területét szennyezze.

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

1/ A társasház közös helyiségeiben, lépcsőházában a dohányzás és a nyílt Láng használata tilos!

2/ Égő, parázsló dohányipari terméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat. ( pl.:  lift, szemétledobó, tárolók …stb)

3/ Az épület helyiségeiben, szabadtéren a villamosberendezés kapcsolóját és a közmű nyitó és záró szerkezetét eltorlaszolni a közlekedési utakat ajtókat és kiürítési utakat le szűkíteni még átmenetileg sem szabad.

4/ Távfűtés bekapcsolása előtt illetve kikapcsolása utáni időszakban csak engedélyezett típusú,  kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezés szabad használni.

5/ A tároló helyiségekben és a közös használatú egyéb helyiségekben tűz- és robbanásveszélyes anyagokat elhelyezni tilos.

LAKÓHÁZI TŰZRIADÓTERV

 • Akik tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóság felé haladéktalanul jelezni még akkor is ha a tüzet már eloltották, vagy az égés önmagától megszűnt. Ez utóbbi esetben a helyszínt a vizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni.
 • Tüzet jelezni a tűzoltóság felé a 112 -es telefonszámon lehet az alábbi adatok közlésével:
  • a tűz pontos helye,
  • mi ég, mi van veszélyeztetve,
  • emberi élet van-e veszélyben,
  • a bejelentő neve a jelzésre használt távbeszélő készülék hívószáma.
 • A tűzjelzéshez köteles mindenki ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani telefonját szükség esetén közlekedési eszközét.
 • A lakóházban vagy lakásban keletkezett tűz esetén is végre kell hajtani a jelzést, meg kell szervezni az oltást, szükség esetén a lakók riasztását, menekítését, mentését.
 • A riadalom, pánik elkerülése érdekében higgadtságra, nyugalomra és határozottságra kell törekedni.
 • A tűzoltást  mindenki köteles ellenszolgáltatás nélkül közvetlen részvételével,  arra alkalmas felszerelése, eszköze, anyaga rendelkezésére bocsátásával, adatok közlésével elősegíteni, illetve a tűzoltás vezetőjének erre irányuló felhívását maradéktalanul teljesíteni.
 • A lakóházban lévő tűzjelző berendezést, tűzoltásra alkalmas eszközöket, a biztonságot szolgáló berendezéseket ( pl.:  hő- és füstelvezető, nyomásfokozó szivattyú, …stb) megrongált, helyükről eltávolítani vagy indokolatlanul üzembe helyezni tilos!
 • A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű elkezdeni.
  Ennek alapvető szempontjai:
  •  éghető folyadékok tüze vízzel általában nem, de letakarással, elfojtással jól oldható,
  •  kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg a nedves környezetbe ( pl.: kádba, mosogatóba, stb)  helyezés,
  •  letakarása, elfojtása minél vastagabb alacsonyabb műszál tartalmú anyagokat célszerű használni ( pl.:  pokróc, pamutpléd, …stb)
  •  elektromos berendezések tüzeinek oltását csak áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése-  után szabad elkezdeni,
  • szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló víz forrásból nyert vízzel kezdjük el oltani,
  • tűzoltó készülék használata előtt mindig olvassuk el a rajta lévő kezelés és használati útmutatót.
 • Sikertelen oltás esetén,  vagy a tűz által érintett helyiségeket, lakást, illetve a többi lakást elhagyva gondoskodni kell a nyílászárók (helyiségek és lakásajtók,  ablakok …stb) lehetőség szerinti becsukásáról.
 • Égő de csukott ajtajú helyiséget, lakást felnyitni a zárt helyen lévő tüzet megközelíteni csak a nyílászáró óvatos nyitásával mindig annak takarásában szabad.
 • A kiürítés,  mentés fő szempontjai:
  •  Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet. Ezek akadályoztatása esetén használják 4-6 lépcsőház közötti, a 8-10 lépcsőház közötti és a 12-16 lépcsőház közötti átjárókat amely minden lépcsőház hatodik emeletén található.
  • Tűz esetén a liftet használni tilos!
  •  A lépcsőházba beszivárgó füstöt, hőt a hő- és füstelvezető megnyitásával, üzembe helyezésével kell elvezetni.
  • Biztosítsunk elsőbbséget, nyújtsunk segítséget a gyermekek,  gyermekes és terhes anyák, az idősek, rokkantak és mozgáskorlátozottaknak a meneküléséhez.
  • Füstgázok ellen a légzőnyílások (orr, száj) elé szorított átnedvesített textilneművel a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni.
  • Ha lépcsőn a lejutás akadályozott felfelé a tetőre is ki lehet jutni a lépcsőházból.
  • A lakás elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a gáz-  és vízcsapok elzárásáról az elektromos áram főkapcsolójának lekapcsolásáról.
 • Amennyiben a lakásból való kijutás akadályoztatva van, célszerű a helységek nyílászáróit ( ajtók,  ablakok) becsukni, a szellőző nyílásokat be kell tömni és a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó vizes helyiségbe ( például fürdőszobába)  kell behúzódni.
 • A tűzoltóság kiérkező egységei számára biztosítani kell az épület megközelítését a lakóház környezetében lévő tűzcsapok és vízszerzési helyek hozzáférhetőségét ( pl.: az ott tartózkodó gépjárművek eltávolításával)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A társasház alapító okiratában és szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) nem szabályozott kérdésekben a társasházakról szóló többször módosított 2003. évi CXXXIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Az SZMSZ elfogadásának napján a társasház a korábbi szervezeti és működési szabályzata annak módosítása hatályukat vesztik. 

Tekintettel arra, hogy a társasház házirendjének előírásai magasabb szintű jogszabállyal ellentétes nem lehet,  ezért azt a mindenkori hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kell alkalmazni.

A Házirendben nem szabályozott kérdésekben illetve azok módosításáról a Közgyűlés határozatban dönt.

Készült: 2017 november

Ágoston u. 4-46 Társasház
1032 Budapest, Ágoston utca 4.

IB Elnök: Balás Ede | SZVB Elnök: Kőnözsi László (†)
Ellenjegyezte: Vámosi ügyvédi iroda

Információ:

Kikre vonatkoznak a Házirend Szabályai?:

 • A tulajdonosokra, haszonélvezőkre.
 • A bérlőkre.
 • A velük együtt lakó személyekre.

A Házirendben nem szabályozott kérdésekben, elsősorban a Társasházról szóló 2003. évi CXXIII-dik törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV-s törvényi rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gondnok és Karbantartások:

Az egyszerűség kedvéért, szinte mindennel Őt kell keresni ami a társasházzal kapcsolatos és úgy érezzük bejelentést igényel.
Mivel itt lakik közöttünk így egyből tud reagálni és megoldani a liftből való menekítést, vagy más azonnali beavatkozást igénylő teendőket.
__
A társasház megbízott gondnoka, Klári.
Telefon: +36 20 215-6960 | Facebook üzenet

Lakóépületek takarítási rendje:

Az intézőbizottság a lakóépületek tisztasága érdekében köteles gondoskodni a közhasználatra szolgáló helyiségek és területek takarításáról az alábbiak szerint:

 • Napi takarítás: hétfőtől péntekig: A földszinti és a félemeleti terület, valamint a lift söprése és felmosása.
 • Heti takarítás: A ház közös területeinek lépcsőház, folyosók, söprése és felmosása, szemétledobók és kukatárolók fertőtlenítése, épület körüli seprés.
 • Egyéb takarítás: Télen hó és síkosságmentesítés a járdákon, szükség szerinti sűrűséggel. Kerületi lomtalanításhoz kapcsolódóan a földszinti tárolóhelyiségekben felgyülemlett tárgyak eltávolítása.
  __
  A takarítást X-Work Men Kft., Gáspár Miklós végzi.
  Telefon: +3670 253-1961 | FaceBook |

  A minden napi feladatkörön túlmenően:
  Rendelkezésre állás: Munkaidőben – 5.000Ft/óra;  | Munkaidőn kívül: – 10.000Ft/óra
  A feladat jellegének ismeretében a további árakról vele kell megegyezni.

Gépészet:

A Társasház elektromos-, gépészeti-, víz-, csatorna-, …stb, rendszert használ amelyeknek megfelelő működése a ház életvitelét biztosítja, ugyanakkor számos veszélyforrást, baleseti lehetőséget is magukban hordoznak.
Megfelelő működésük minden lakónak elemi érdeke.

Kapuk, bejáratok:

A társasház bejárati kapuit kötelező zárva tartani és azt az egyéni kapukód vagy kulcs segítségével nyitni.

Kerülni kell az idegenek házba való beengedését. Gyanúsan viselkedő egyéneket vagy rongálás észlelését azonnal jelenteni kell a gondnokság felé. 

Liftek kezelési és használati szabályai:

A liftek kezelésére a liftben lévő indítógombok szolgálnak. Bárki lift rongálást észlel azt azonnal jelezni kell a gondnoknak. A lift vészcsengőjét csak indokolt esetben szabad használni. A liftben dohányozni tilos! 

Tetőzet:

A tetőt csak az intézőbizottság tudtával és engedélyével a gondnok jelenlétében lehet műszaki vagy katasztrófavédelmi okokból használni. A tetőre és a Társasház homlokzatára csak a Közgyűlés engedélyével, ideiglenes jelleggel és térítés ellenében szabad műszaki berendezéseket elhelyezni.

Cikk írója: Czerula Attila

Logo_Feirat_UtcaHiirmondoja

∴ Az oldalon található képi és szöveges tartalom Czerula Attila szellemi és/vagy kreatív terméke!
Írásos egyeztetés és engedély hiányában semmiféle másolásával és idézéséhez nem járulok hozzá! ∴

Weboldalunkon sütiket használunk! Néhány süti a weboldal helyes működéséhez szükséges, míg másokkal a kényelmesebb böngészési élményt szeretnénk biztosítani. A sütikről és az adatvédelmi szabályokról az Ön által alkalmazott eszközre vonatkozóan bővebben tájékozódhat az interneten. Amennyiben a coocky-k rögzítésével nem ért egyet lehetősége van a böngészőjében beállítani, hogy milyen sütiket engedélyez az oldal számára.
Amennyiben teljes mértékben elutasítja a cooky-k tárolását elegendő egyszerűen csak hagynia ezt az oldalt. …és teljes internetes felületet..